Leenex:

:
· 28.05.2009
:
· 00:00 ()
· 01:00
· 02:00
· 03:00
· 04:00
· 05:00
· 06:00
· 07:00
· 08:00
· 09:00
· 10:00
· 11:00
· 12:00 ()
· 13:00
· 14:00
· 15:00
· 16:00
· 17:00
· 18:00
· 19:00
· 20:00
· 21:00
· 22:00
· 23:00

28.05.2009 - 19:00

Denim, konfetik>
KreveDka, [18:59:53] .. [18:59:51 ]
_, .. ..
, ...............
konfetik, Denim> [19:00:00]
_, KreveDka> .. ..
ki$$a, > [19:00:00]!!!!!! 8-903-909-5483
_, ..
KreveDka, [19:01:36] !!!!!!!!!
KreveDka, .. .
, Ponshe . :
_, .. ( , )
ki$$a, > !!!!!!!!!!
, Last Omen> [19:02:55] ?
_, .. ..
ki$$a, > +7903-909-5483
Last Omen, > 29
_, .. ..
100%, > [19:03:25]
ki$$a, 100%> !!!!!!!!
_, .. ..
, Last Omen> !
_, .. ..
Last Omen, > , )
Ponshe, > 30
, Last Omen> ... ,
_, .. .. .. ..
ki$$a, > 1. 2. 3. !!!!!!!!!
@IRUSIK@, ,
, ))
_, .. . .. ..
, [19:06:12] ..
KreveDka, [19:06:32] ???
, ...
_, ..
KreveDka, [19:06:59] !!!!!!!!!!!!!!!!
, > , .
, ki$$a> [19:06:12] ... ,
_, .. ..
Ponshe, >
, ki$$a> , , )))
CoRexX, > !
_, .. .. .. ..
konfetik, Lenika, , >
ki$$a, > !
_, ..
ki$$a, > !
, Ponshe> ))))
, >
KreveDka, [19:09:02] ?? ??
Ponshe, >
, > ! ,
_, .. .. ..
KreveDka, [19:09:32]
Guerlain, CoRexX> .. ?
Ponshe, > [19:09:29]
, Ponshe>
KreveDka, ... 11
Ponshe, > ?
_, KreveDka> ˸ .. ..
qwerty, CoRexX>
, Denim> ? ?
, - ...
KreveDka, _> .
_, _> .. .. .. ..
ki$$a, > !
, ki$$a> )))
KreveDka, [19:10:44] ..
, Denim> ..... ?
Guerlain, CoRexX> [19:10:40] ) )
, Ponshe> ,
Ponshe, > ))) )))
, Ponshe>
Neta, Rikardo_Kaka22> )))
provincial, ����> ���� �� �� ������ ��������� � ����, ��������� ���������� �
ki$$a, > !
Sterv()4ka, Ponshe, > ?)
Lenika, Rikardo_Kaka22> )))))))
provincial, CoRexX>
, provincial . :
, Sterv()4ka> , ?
Cb)H_oK, provincial> !!!
Ponshe, Sterv()4ka> ?
provincial, CoRexX>
Ponshe, > [19:13:43] [19:14:02]
,
Sterv()4ka, > =)
, konfetik> !!!!!!!!!!!!
, > ... , ...
LoVe AnGeL, Ponshe> [19:14:32]
Ponshe, >
Ponshe, > ...
, Ponshe>
, Guerlain>
, Ponshe>
Ponshe, >
Ponshe, >
, Guerlain> -
Guerlain, > ... )))))) ) ?!
, Ponshe> ? ?
!!, Lenika> !!!! ?
!!, Rikardo_Kaka22, Neta, >
, Ponshe>
!!, Lenika> ,
Lenika, !!> [19:20:52] ???
, !!> ?
, Ponshe> .
san-andrei, > !!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!
, Ponshe> ,
san-andrei, > ?
, > !
Guerlain, , > ?!
!!, Lenika> [19:21:09] " " , , " "
, Guerlain> ,
Lenika, !!> [19:22:46] ?
san-andrei, > 1 !
!!, Lenika> , , " "
Lenika, !!> ?
Guerlain, > .. ...))) * 55* - ...
!!, Lenika>
Lenika, !!> ??
, ! !
Ponshe, >
!!, Lenika> [19:25:24]
Lenika, !!> =))))
!!, Lenika> ?
, Ponshe>
!!, Lenika> [19:26:18]
Ponshe, > )))
, > ,! ?
Lenika, !!> [19:26:38]
!!, > [19:26:45]
, Ponshe> ! ! !
Rita, > : . ?
!!, Lenika> -?
Denim, > ?
Lenika, !!> )))
!!, Denim> [19:27:39] )))))
!!, Lenika> ?
Ponshe, > [19:27:19] ))) )))
Guerlain, > ....
Lenika, !!> ...))
Denim, !!> ),?
!!, Lenika> [19:28:20] ????
, Ponshe> ? !
Guerlain, > ?!)) ?!)))
Ponshe, > ?
Denim, !!> 11 1925 10 1883
Ponshe, > )))[19:29:10 ]
, Guerlain> - )
lola_16, > ..
, Ponshe> ! )
Guerlain, > ) .
Guerlain, > [19:29:50] ))) ))) )
210, >
!!, Denim> 2000, ?
Rita, > ?? , )))!
, san-andrei>
, Guerlain> .. =*
, Rita> - ....
!!, Denim> [19:30:41 ]
210, > ... !
!!, Denim> [19:31:17] (((
Denim, !!> 700()
, Guerlain> ,
, provincial>
Rita, > ? ?)
Guerlain, > [19:32:02] ))) )))
Denim, !!> , ,
!!, Denim> [19:31:53] 6 ,
, Shadow_master> ))
, Guerlain> ! ? , !
, Rita> .....
Shadow_master, NaGinaTa> ,
, 210> , )
NaGinaTa, Shadow_master> .
Guerlain, Shadow_master> [19:32:20]
san-andrei, Sex_detka> !
, > , !
, > , , ?
Rita, > ,,,, !!! . 777!
, > ?????
, !!> ! ?
!!, > , . ?
Denim, Shadow_master>
Cb)H_oK, Sex_detka> ???
Sex_detka, Cb)H_oK, san-andrei>
, > .....
, !!> ! ?
Shadow_master, [19:35:21] , ....
Neta, > . ?
, > ?
Shadow_master, Last Omen> [19:35:29] ?
!!, > [19:36:02] !!!! . 10 ?
Cb)H_oK, Cb)H_oK> !!!
, > .... -....
Last Omen, Shadow_master> )
210, SMS_k@, > !
, , , SMS_k@> )))
san-andrei, pupsik> ?!!!!!!!!!!
, 210> )))
, !!> ? !
Rita, > !!! !!! ,,,
, > )) ?
210, , SMS_k@> ??
!!, > [19:37:44] 11 ? ?
, ... ....
, > )
, 210> )) ?
lola_16, .. ...
Sex_detka, san-andrei> ר ?????????
Rita, > ))0)) !!! ))
Guerlain, > ...
Shadow_master, Last Omen> ?
, > ....
san-andrei, pupsik>
, Rita> ...
, Guerlain>
Shadow_master, Last Omen> .... =))
, Guerlain> .
Guerlain, > ))) !)))
, > ???
pupsik, san-andrei> ! !
, Guerlain> , .....
Rita, > .... ! ____ !
, > !
Guerlain, > [19:41:46] ?!
Rita, , > !!! !!
Guerlain, > ))) !
, > )))) ... ... ?
, Guerlain> ))
Shadow_master, Last Omen> . !!!
, > ! )))
provincial, > ! ?
Guerlain, > ))
CoRexX, provincial> ))
, provincial> !
Last Omen, provincial>
Rita, > !!!(((((((((
, >
Guerlain, [19:43:48] !)
, > ))))
provincial, Last Omen> , 0, , 0 .
, Guerlain> )
210, provincial> , - [19:43:48]
Guerlain, > ) )
, > ))) ?
039, > )))
Last Omen, provlnclal(80.63.56.149)
, provincial . :
, provincial . :
, > , -
, > 5 . )))
, > ?
, > ... ))))
Shadow_master, Last Omen>
, Guerlain> ) ))
, Rita>
Guerlain, > ))) ?!
, > - .. ! !
, > , ,
Denim, Shadow_master> ?
Rita, > , -!! (((!!!
, > ?
@_@@, [19:44:28] .......
Guerlain, NaGinaTa> )))
Rita, > ...
NaGinaTa, Guerlain> .
, > !
, > . ...
, > ?
, > ! !
Shadow_master, Denim> , ?
, > !
Guerlain, NaGinaTa> ))) )
Guerlain, NaGinaTa> )))
NaGinaTa, Guerlain>
, > , ,
, > ! ...)))
, > 1 !!!!!!!! !!!!!
, >
Guerlain, [19:50:49] ...
pupsik, mike> ! ?
, Guerlain> !!!!
, !
210, !
, > , ))))
210, > !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
, > ,
, 210> ?))
!!, > !!!!!!
Loveress, mike_G> , )))
, > ?[19:50:49]
,
, Guerlain> !
210, >
, Kamel> ) !
, 210> ....!
Shadow_master, Last Omen> ... ??? ..
!!, > [19:52:29]
Guerlain, > )))
Rita, > ... ?? ))
Last Omen, Shadow_master> )
Last Omen, Shadow_master> ?
Shadow_master, Last Omen> . ))
, Rita>
Shadow_master, Last Omen> 8 ...
, Guerlain> ! !!!!!!!
Last Omen, Shadow_master> ? )
!!, , >
Rita, > ?)
, !!> !
, 4>
Shadow_master, Last Omen> , ... ... + . , ... + "hacker" .. =) ..... )))
, Rita>
, > ?
mike_G, Loveress> ! () ?
!!, > [19:55:11]
, Guerlain> ... ... - ?
Shadow_master, Last Omen> ?
4, > )
Last Omen, Shadow_master> ... .. ..
, !!> !
Last Omen, Shadow_master> ))
!!, > [19:56:16]
, > ....... ... ! !
Guerlain, > )) )
@IRUSIK@, !!> ?
Shadow_master, Last Omen> --.... ,
, > [19:56:39] , !
Rita, > !!!)))
039, > )))
Guerlain, >
Shadow_master, Last Omen> -
!!, @IRUSIK@> [19:56:57]
, Rita> , ,
, Guerlain> ! ....
, > ... !!
, > !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rita, > , - ,,,,,, ))))
Shadow_master, [19:59:00] ..... ....
mike_G, - !
, > !!!!! !!!!!!